Několik důležitých provozních informací

 • Dětská skupina Aktiváčci poskytuje službu hlídání a péče o děti dle zákona o dětských skupinách. Nejedná o vzdělávací zařízení (jako jsou mateřské školy), neřídí se proto vzdělávacími plány. Přesto není možné  při pobytu dětí v dětské skupině výchovné a vzdělávací působení vyčlenit. Děti jsou vzdělávány přirozeně díky jejich zvědavosti a objevování nových věcí.
 • Dětská skupina Aktiváčci je určena dětem, jejichž rodič/rodiče – zákonný zástupce má prokazatelný vztah na trh práce, tzn.: je v pracovně právním vztahu jako zaměstnanec, je osobou samostatně výdělečně činnou (OSVČ), je uchazečem o zaměstnání evidovaným na úřadu práce, je studentem soustavně se připravujícím na povolání, je ve služebním poměru.
 • Kapacita dětské skupiny je maximálně 12 dětí v jeden den. Děti se však mohou během provozní doby střídat.
 • Dětská skupina je určena pro děti od 1 do 5 let a je zaměřena na zajištění všech potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků, socializaci. Ve školním roce 2020/2021 je přednostně určena pro děti ve věku 3 – 4 let.
 • Služba je poskytována v pracovní dny od 6:15 do 16:15 hodin. Po vzájemné dohodě provozovatele a zákonných zástupců dětí je možné provozní dobu DS upravit.
 • Dítě může navštěvovat dětskou skupinu celodenně, ve zkrácené denní době (půldny), nebo navštěvovat nepravidelně za podmínky, že splní docházku alespoň 10 půldnů v měsíci.
 • Do dětské skupiny je možno při volné kapacitě přihlásit děti kdykoliv v průběhu roku.
 • O chutné obědy a svačiny se postarají kuchařky ze Školní jídelny při MŠ Senice na Hané. Cena oběda je stanovena dle platného ceníku kuchyně MŠ – pro cizí strávníky. Celkovou cenu obědů a pokyny k úhradě stravného obdrží rodiče po přijetí dítěte do dětské skupiny Aktiváčci.

Ceník – školkovné pro školní rok 2020/2021

Docházka Cena
Celý týden+celý den (10 půldnů/týden)
300,- Kč/měsíc
Celý týden+dopoledne (max. 5 půldnů/týden)
200,- Kč/měsíc
Některé dny v týdnu (6 – 9 půldnů/týden)
250,- Kč/měsíc
Nepravidelná docházka
30,- Kč/půlden
 • Cena nezahrnuje stravné. Úhrada se provádí zpětně za daný měsíc na účet provozovatele. Školkovné je možné uplatnit jako slevu na dani

  Co udělat, když chci přihlásit své dítko do dětské skupiny?

  V den zápisu nebo v jiném stanoveném termínu vyplnit přihlášku a odevzdat pověřené osobě. Aby mohlo být dítě přijato, musí splňovat věkovou hranici pro přijetí do DS a rodič – zákonný zástupce musí prokázat vazbu na trh práce (alespoň jeden z rodičů musí být zaměstnán nebo pracovat jako OSVČ, být evidovaný na úřadu práce, soustavně se připravovat na povolání nebo být ve služebním poměru).

  Pokud dítě i zákonný zástupce splňují podmínky pro přijetí do DS a DS má volnou kapacitu, dítě je přijato.

  Před nástupem dítěte do dětské skupiny je potřeba doložit (veškeré dokumenty dostane rodič při zápisu nebo u vedoucí DS):

  • Potvrzení od lékaře, že je dítě zdravé a řádně očkované
  • Potvrzení rodiče o jeho vazbě na trh práce
  • Dotazník k přihlášce

  Rodič je dále povinen sepsat s provozovatelem „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině Aktiváčci“ a seznámit se s provozním řádem.

  Co musíme umět před nástupem do DS?

  Do kolektivu Dětské skupiny přijímáme i děti, které ještě potřebují během dne nebo na spaní pleny, neumí samostatně jíst nebo se oblékat. Děti se velmi brzy v kolektivu základní činnosti naučí a osvojí si je. Děti postupně učíme používat nočník nebo toaletu, vedeme je k samostatnosti při jídle a pití a při oblékání. Z hygienických důvodů doporučujeme pouze naučit dítě před nástupem do DS bez dudlíku (pokud používá).

  Je výhodnější, pokud už dítě nastoupí do kolektivu se základními dovednostmi v oblasti sebeobsluhy (nají se lžičkou, umí pít z hrníčku, zvládne některé kousky oblečení vysvléknout/obléknout, umyje si ruce, apod.). Není však nutné děti za každou cenu do činností nutit, pokud se je nenaučily přirozeně vlastní zvídavostí. V kolektivu ostatních dětí a pod laskavým vedením tet se každé dítko postupně a svým tempem potřebné dovednosti naučí. K úspěšnému zvládnutí všech činností je ovšem nezbytná spolupráce rodičů a trénování činností i v domácím prostředí