Filosofie dětské skupiny vychází především z nosného tématu, kterým je RODINA. Malý a věkově smíšený kolektiv 12-ti dětí umožňuje všestranný rozvoj, individuální přístup a respektování potřeb každého dítěte. Důležitým úkolem dětské skupiny je pomoc rodičům lépe skloubit pracovní a rodinný života a umožnit zejména maminkám uplatnit se dříve na pracovním trhu. Prioritou dětské skupiny zůstává pomoc rodičům samoživitelům nebo rodinám v těžké životní situaci. Charakter naší dětské skupiny je založen na principu názornosti, přiměřenosti, emocionality, aktivity, učení nápodobou, samostatnosti, svobody volby, stanovení hranice, řádu a pravidel. Cílem je vytvoření příjemného prostředí, kde je při práci s dětmi kladen důraz na pocit bezpečí, lásky, jistoty a důvěry – pocit rodiny.

Dětská skupina Aktiváčci má kapacitu 12 dětí ve věku od 20 měsíců do 4 let. Děti k nám docházejí na základě uzavřených smluv se zákonnými rodiči. Děti jsou přijímány na základě rozhodnutí o přijetí po provedeném zápise dětí. Smlouvy s rodiči jsou uzavírány vždy na školní rok od 1. 9. daného roku do 31. 8. následujícího roku.

Najdete nás na adrese Jos. Vodičky 29 v Senici na Hané. Prostory dětské skupiny vyhovují hygienickým podmínkám pro provoz skupiny do 12 dětí. Máme k dispozici šatnu, denní místnost, hernu s prostorem pro odpočinek a relaxaci dětí, sociální zařízení a přípravnu jídla. K pobytu venku slouží přilehlá zahrada a obecní dětské hřiště. V Dětské skupině Aktiváčci pracují 3 pečující osoby (chůvy), které splňují kvalifikační předpoklady dle zákona č. 247/2014 Sb. a jejich asistentka, která zajišťuje přípravu a výdej svačinek, výdej obědů a úklid. Administrativní zázemí DS zajišťuje vedoucí dětské skupiny. Obědy nám vaří Školní jídelna při ZŠ a MŠ v Senici na Hané.