Provozní řád a pravidla poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Aktiváčci (dále jen „Provozní řád“)

Dětská skupina Aktiváčci (dále jen „DS“ nebo „Dětská skupina“) je registrována Ministerstvem práce a sociálních věcí a zaspána v Evidenci dětských skupin. Místem provozu DS je jedno z oddělení v budově Mateřské školy Senice na Hané (dále jen „MŠ“), která sídlí na adrese Nádražní 350, 783 45 Senice na Hané. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z Vyhlášky 281/2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a Zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

 

PROVOZOVATEL:

Hanácká aktivní společnost, z.s.

zastoupeno: Mgr. Dominikou Dolákovou, předseda

Dětská skupina Aktiváčci

Nám. Míru 79, 783 45 Senice na Hané

IČ: 22683381

Kapacita:    12 dětí

Zahájení provozu Dětské skupiny Aktiváčci bylo stanoveno na 2. 1. 2017.

Článek I

Úvodní ustanovení

Provozní řád a pravidla poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Aktiváčci upravují provoz a podmínky poskytování služby péče o dítě v DS v prostorách k tomu určených na adrese Nádražní 350, 783 45 Senice na Hané. Dále také podmínky využívání služby péče o dítě v DS, práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Článek II

Dětská skupina Aktiváčci

 1. Dětská skupina Aktiváčci je určena dětem, jejichž zákonný zástupce má prokazatelný vztah na trh práce, tzn.: je v pracovně právním vztahu jako zaměstnanec; je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ); je uchazečem o zaměstnání evidovaným na úřadu práce; je studentem soustavně se připravujícím na povolání; je ve služebním poměru. Dětská skupina Aktiváčci vznikla za účelem pomoci rodičům ke snadnému návratu do zaměstnání s vědomím, že o jejich děti je řádně, profesionálně a s láskou postaráno.
 2. DS je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění všech potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků, socializaci.
 3. Služba péče o dítě v DS je poskytována od 02. 01. 2017 v pracovní dny v časovém rozmezí, které je dohodnuto se zákonnými zástupci dětí při zápisu. Začátek provozní doby se stanovuje na 06:15 hodin a konec provozní doby 16:15 hodin. Po vzájemné dohodě provozovatele a zákonných zástupců dětí je možné provozní dobu DS upravit. Rozsah provozní doby DS je uveden ve „Smlouvě o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Aktiváčci (dále jen „ Smlouva“), uzavřené mezi zákonným zástupcem dítěte a provozovatelem DS nebo upraven dodatkem k téže Smlouvě.
 4. Dítě může navštěvovat Dětskou skupinu celodenně (2 půldny), ve zkrácené denní době (půlden), nebo navštěvovat nepravidelně v konkrétní dny v týdnu.  Jednotka „půlden“ odpovídá alespoň 3 hodinám po sobě jdoucích bez ohledu na to, zda se jedná o dopolední část nebo odpolední část. Celodenní docházka odpovídá minimálně 6 hodinám po sobě jdoucích.
 5. Do Dětské skupiny je možno při volné kapacitě přihlásit děti kdykoliv v průběhu roku.
 6. Celodenní přítomnost dítěte v Dětské skupině znamená alespoň 6 po sobě jdoucích hodin. Půlden je pro stanovení přítomnosti dítěte v DS definován jako minimálně 3 po sobě jdoucí hodiny. Půldenní přítomnost dítěte v DS není vázána na časové bloky (dopolední/odpolední), do kterých je rozdělen denní režim v DS.
 7. Docházka dětí je sledována pomocí elektronického docházkového systému. Každému dítěti je přidělen čip. Zákonný zástupce (pověřená osoba) je povinen označit příchod i odchod dítěte do DS na docházkovém terminálu. V případě opakovaného porušení této povinnosti si provozovatel vyhrazuje právo na odstoupení od Smlouvy a ukončení docházky dítěte.
 8. Konkrétní rozsah využívání služby v jednotlivých dnech v týdnu je upraveno ve Smlouvě uzavřené mezi zákonným zástupcem dítěte a provozovatelem DS.
 9. Provozní doba Dětské skupiny je celoročně v pracovní dny. Provozní doba může být omezena v době vánočních svátků nebo letních prázdnin, případně jiné nepředvídatelné a havarijní situace. O každém eventuálním dočasném omezení provozu jsou zákonní zástupci podrobně informováni alespoň 15 dnů předem, v případě mimořádných událostí bezodkladně po zjištění takové události.
 10. V případě volné kapacity v Dětské skupině může provozovatel nabídnout jednorázovou službu hlídání dětí mimo režim poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině v konkrétní čas a v konkrétní dny. Tato služba je poskytována za úplatu dle platného Ceníku. Zákonný zástupce není povinen v takovém případě prokazovat vazbu na trh práce ani sepisovat Smlouvu a dítě není přijímáno na základě přihlášky. Ostatní práva a povinnosti zákonného zástupce dítěte, provozovatele ani dětí nejsou dotčena. Zákonný zástupce je povinen dodržovat pravidla, která jsou zakotvena v Provozním řádu, a provozovatel se zavazuje poskytnout dítěti péči v plném rozsahu.
 11. Personál Dětské skupiny tvoří pracovníci s odbornou způsobilostí dle Zákona č. 247/2014 Sb. Pečující osoby absolvovaly odborný kurz první pomoci. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř Dětské skupiny i mimo prostory Dětské skupiny byl personál proškolen v oblasti BOZP a PO.
 12. Na případné úrazy a jiné újmy vzniklé v době pobytu dítěte v Dětské skupině se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu provozovatele.
 13. Ve všech prostorách Dětské skupiny i přilehlých prostorách platí přísný zákaz kouření a používání návykových látek.

Článek III

Cena za službu péče a výchovy v Dětské skupině Aktiváčci

 1. Cena za službu péče o dítě v Dětské skupině Aktiváčci je stanovena dle Ceníku, který je nedílnou součástí Smlouvy. Cena za službu zahrnuje celodenní/půldenní péči o dítě kvalifikovaným personálem, pracovní pomůcky, lůžkoviny, ručníky, hygienické potřeby (mimo plen), program pro děti, drobné dárky a občerstvení při akcích pořádaných DS.
 2. Cena za službu nezahrnuje náklady na stravování. Stravné je hrazeno přímo poskytovateli stravy, kterým je Školní jídelna při MŠ Senice na Hané (dále jen „Školní jídelna“). Harmonogram a způsob platby se řídí pravidly Školní jídelny.

 

Článek IV

Přijetí dítěte do Dětské skupiny Aktiváčci

 1. Zákonný zástupce dítěte podává přihlášku do Dětské skupiny Aktiváčci na předepsaném formuláři v den zápisu do DS nebo kdykoliv během roku v případě, že má DS volnou kapacitu. O možnosti přihlásit dítě do DS mimo stanovený termín zápisu jsou zákonní zástupci informování prostřednictvím webových stránek DS.
 2. Přihláška do Dětské skupiny Aktiváčci obsahuje identifikační údaje dítěte a jeho zákonných zástupců, údaje o plánované docházce dítěte do DS. Dále je součásti přihlášky potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte (nebo případných výjimkách z očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.) a jeho zdravotním stavu. Součást přihlášky je také Informovaný souhlas s poskytnutím a uchováním osobních údajů dítěte a zákonného zástupce a potvrzení od lékaře o proočkovanosti dítěte a jeho způsobilosti k pobytu v kolektivu. Potvrzení od lékaře je vyžadováno až v případě, že je dítě skutečně přijato do Dětské skupiny Aktiváčci.
 3. Děti budou do Dětské skupiny přijímány na dobu určitou. Tato doba bude stanovena ve Smlouvě. Zákonný zástupce má právo přihlášku dítěte kdykoliv ukončit. Prodloužení doby docházky je možné sepsáním dodatku ke Smlouvě za předpokladu, že dítě i zákonný zástupce nadále splňují kritéria pro přijetí do DS. Provozovatel si vyhrazuje právo z objektivních důvodů (věk dítěte, nepravidelná docházka apod.) Smlouvu neprodloužit a docházku dítěte k příslušnému datu ukončit.
 4. Děti budou přijímány do DS na základě řádně vyplněné přihlášky. Zákonný zástupce musí zároveň prokázat vazbu na trh práce dle článku II, bod 1. Provozního řádu. V případě, že počet podaných přihlášek bude větší než kapacita DS, řídí se výběr dětí dle „Kritérií zápisu do Dětské skupiny Aktiváčci“.
 5. Je-li dítě vybráno do Dětské skupiny, je zákonný zástupce povinen odevzdat potvrzení od lékaře dle článku IV bod 1. Provozního řádu, vyplněný „Dotazník k přihlášce“, který obsahuje údaje pro pobyt dítěte v Dětské skupině a potvrzení zákonného zástupce o vazbě na pracovní trh dle článku II, bod 1. Provozního řádu. Zákonný zástupce je povinen v „Dotazníku k přihlášce“ uvést údaje o dítěti a vyplnit jméno, bydliště a telefon pověřených osob, které budou dítě vyzvedávat z DS mimo zákonné zástupce.
 6. Zákonný zástupce je povinen podepsat „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Aktiváčci“. Smlouva upřesňuje provoz DS a pobyt dítěte v DS nad rámec Provozního řádu.
 7. Zákonný zástupce je povinen seznámit se s Provozním řádem a svým podpisem potvrdit souhlas s jeho zněním.

Článek V

Pobyt dítěte v Dětské skupině

 1. K pobytu dětí v prostoru budovy MŠ se využívají prostory určené pro Dětskou skupinu se samostatným vchodem. Pro pobyt venku se využívá zahrada za budovou MŠ, obecní hřiště a další vhodné prostory k procházkám dětí v rámci obce Senice na Hané. Pobyt dětí venku je závislý na povětrnostních podmínkách v daný okamžik. Důvodem vynechání pobytu venku mohou být zejména silný vítr, déšť, mlha, znečištěné ovzduší či nepřiměřeně nízká nebo vysoká teplota. Při pobytu dětí venku je vždy přihlíženo také k aktuálnímu zdravotnímu a fyzickému stavu dětí.
 2. Ke spánku dětí slouží odpočinkové matrace s přikrývkou a polštářem. Ložní prádlo (povlak na polštář a přikrývku, prostěradlo, nepropustná podložka na matraci) je poskytováno provozovatelem. Výměna ložního prádla se provádí jednou za 3 týdny, v případě potřeby ihned. Praní prádla si zajišťuje provozovatel ve vlastní pračce a sušičce.
 3. Hygiena dětí je prováděna v prostoru umývárny, která je vybavena dvěma umyvadly, dvěma toaletami, sprchou, věšáky na ručníky, přebalovacím pultem a nočníky. Ručníky jsou poskytovány provozovatelem a jejich výměna probíhá jednou týdně nebo dle aktuální potřeby.
 4. Do Dětské skupiny může být přijato pouze zdravé dítě. Zákonní zástupci nesmějí do Dětské skupiny umisťovat děti, které byly jejich ošetřujícím lékařem vyloučené z pobytu v kolektivu, či jsou nemocné infekční nemocí. Personál Dětské skupiny má právo požadovat od zákonného zástupce dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí. V případě infekčního onemocnění musí být potvrzení o zdraví dítěte doloženo ošetřujícím lékařem. Při běžném onemocnění (rýma, kašel) postačí čestné prohlášení zákonného zástupce o zdraví dítěte. Provozovatel si v případě pochybností o zdravotním stavu dítěte vyhrazuje právo dítě do Dětské skupiny nepřijmout.
 5. Při nenadálé zdravotní indispozici dítěte nebo v případě úrazu, bude dítěti zajištěna náležitá péče a pomoc. Pracovníkem Dětské skupiny bude ihned kontaktován zákonný zástupce dítěte, který je povinen se do Dětské skupiny dostavit v co nejkratší možné době.
 6. Personál Dětské skupiny zodpovídá za dítě od doby, kdy dítě převezme od zákonného zástupce (nebo pověřené osoby) až do doby, kdy je opět předá zákonnému zástupci nebo pověřené osobě. Zákonný zástupce (nebo pověřená osoba) je povinen předat dítě osobně pečující osobě.
 7. Zákonný zástupce nebo pověřená osoba je povinna přivést dítě do DS v časovém rozmezí od 6:15 do 8:30. Dítě je možné vyzvednout během dopoledne od 11:25 do 11:45, v odpoledních hodinách od 14:00 do 16:15. Po předchozí dohodě se zákonným zástupcem je možné dobu předávání dětí upravit, pokud tak nebude narušen harmonogram činností pro ostatní děti.
 8. Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do konce provozní doby, bude kontaktován telefonicky. Pokud se nebude možno spojit se zákonným zástupcem dítěte (nebo pověřenou osobou), dítě zůstává s pověřeným pracovníkem v prostoru Dětské skupiny, nejdéle však do 18:00. Pokud ani poté nebude možno kontaktovat zákonného zástupce ani pověřenou osobu a nebude ani jiná zpráva k termínu vyzvednutí dítěte, kontaktuje pověřený pracovník Dětské skupiny Policii ČR. Nebude-li shledán vážný důvod, proč nebylo dítě vyzvednuto včas z Dětské skupiny, vyhrazuje si provozovatel právo účtovat poplatek za hlídání mimo provozní dobu Dětské skupiny, a to ve výší 100,- Kč/hodina (počítá se každá započatá hodina).
 9. Nepřítomnost dítěte z důvodu nemoci nebo jiné nenadálé situace nahlásí zákonný zástupce do 7:30 ráno. V případě plánované nepřítomnosti je zákonný zástupce povinen informovat pověřenou osobu nejpozději den předem do 12:00. Zákonný zástupce je povinen uvést dobu nepřítomnosti dítěte a po tuto dobu dítě do DS neumisťovat. Provozovatel může dočasnou volnou kapacitu nabídnout jinému zájemci.
 10. Do Dětské skupiny je přísně zakázáno vnášení zvířat, věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit život či zdraví dětí, a to zejména dráždivých chemických látek, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček. Do prostor dětské skupiny může rodič přinést pouze hračky, které odpovídají všem relevantním normám, zejména technickým a bezpečnostním. Za přinesené hračky provozovatel nezodpovídá. Dále děti u sebe nesmí mít bonbóny, žvýkačky, případně jiné laskominy nebo pochutiny. Není vhodné, aby děti přinášely do DS peníze a cenné předměty. Za případnou ztrátu nenese provozovatel DS žádnou odpovědnost. Ve vyhrazených prostorách je možné ponechat po dobu přítomnosti dítěte jeho kočárek.
 11. Důležité informace vztahující se k provozu Dětské skupiny a zejména k poskytované službě budou zákonným zástupcům sdělovány prostřednictvím elektronické pošty, v Aktualitách na webových stránkách a na nástěnce umístěné v prostoru šatny. V případě nenadálé události nebo mimořádné situace budou zákonní zástupci informováni telefonicky nebo pomocí SMS zprávy.

Článek VI

Stravování v Dětské skupině

 1. Stravu a pitný režim v Dětské skupině zajišťuje provozovatel spolu se Školní jídelnou. Dopolední a odpolední svačiny jsou připravovány v přípravně jídla, která bezprostředně náleží k prostoru Dětské skupiny. Obědy jsou připravovány ve Školní jídelně a transportovány ve speciálních nádobách do přípravny jídla k servírování dětem. Pitný režim je zajištěn vhodnými nápoji podávanými k obědu i svačinám. Nápoje připravuje a podává personál Dětské skupiny. Děti mají k dispozici po celou provozní dobu nádoby s vhodnou tekutinou (zpravidla voda, čaj nebo šťáva) ze které se mohou kdykoliv napít.
 2. Má-li dítě specifické požadavky na stravu (zejména alergie nebo diety), může být po dohodě se zákonným zástupcem domluven jiný způsob zajištění stravy (např.: vlastní strava). Provozovatel není povinen jiný způsob stravy zajišťovat.
 3. Celodenní stravování je přizpůsobeno věkové struktuře dětí. Aktuální jídelní lístek obsahuje seznam alergenů a je vyvěšen na webových stránkách MŠ Senice na Hané a na nástěnce.
 4. Cena za stravu je uvedena v Ceníku a je plně v kompetenci poskytovatele stravy. Harmonogram plateb, způsobe plateb, přihlášení a odhlášení jídla a možnosti odběru jednotlivých jídel jsou uvedeny na webových stránkách a na nástěnce.

Článek VII

Režim dne

 1. Běžným režimem dne je:
 • 06:15 – 08:30       příchod dětí, volná hra
 • 08:30 – 09:00       rozcvička, ranní kroužek
 • 09:00 – 09:15       hygiena, dopolední svačina
 • 09:15 – 10:00       dopolední program
 • 10:00 – 11:00       pobyt venku
 • 11:00 – 11:30       oběd, hygiena
 • 11:30 – 14:00       četba pohádky, odpočinek
 • 14:00 – 14:15       hygiena, odpolední svačina
 • 14:15 – 16:15      dokončení činností, pobyt venku, odchod dětí domů
 1. Režim dne je pouze orientační. Veškeré činnosti se upravují dle individuálních potřeb dětí, činnosti mohou být časově upraveny, posunuty nebo přehozeny. Režim se přizpůsobuje také aktuálním povětrnostním podmínkám.
 2. Dětská skupina nemá vzdělávací charakter, přesto jsou děti zapojovány do aktivit, které jsou zaměřeny na rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím různých her a výchovných aktivit. Denní aktivity se řídí Plánem výchovy a péče, který byl vypracován pracovníky Dětské skupiny a zohledňuje především věkové rozdíly mezi dětmi a odpovídá různým stupňům sociálního a mentálního vývoje dětí.
 3. Plán výchovy a péče je přístupný zákonným zástupcům prostřednictvím webových stránek a na nástěnce v prostoru DS. Plán výchovy a péče není neměnný dokument a může být aktualizován, doplňován nebo měněn dle aktuálních potřeb.

Článek VIII

Práva dětí v Dětské skupině

 1. Právo na důstojné chování a jednání:
 • dítě má právo na to, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno, nepoužíváme proto žádné neuctivé ani degradující projevy v přístupu k dítěti,
 • při provozu v Dětské skupině jsou respektována práva dítěte v souladu s Úmluvou o právech dítěte, je zakázáno používat vůči dítěti nepřiměřených výchovných prostředků nebo omezení anebo takových výchovných prostředků, které se dotýkají důstojnosti dítěte, nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
 1. Právo na ochranu před diskriminací:
 • dítě má právo na ochranu před jakoukoli formou zneužívání; všechny dětí mají stejná práva; každé dítě je respektováno jako jedinečná osobnost; neděláme rozdíly mezi dětmi v rase, barvě pleti, přesvědčení, víře.
 1. Právo na individuální přístup:
 • dítě má právo být respektováno jako jedinečná osobnost s vlastními potřebami. Zajišťujeme poskytování péče o dítě v Dětské skupině v souladu s předem sjednanými individuálními požadavky, pokud jsou v souladu s pravidly služby.
 1. Právo na ochranu osobních údajů a dat:
 • pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se dětí a jejich zákonných zástupců; veškerá dokumentace vedena pracovníky je zabezpečená proti neoprávněnému nahlížení a zneužití třetí osobou,
 • veškeré poskytnuté údaje budou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, a budou použity výhradně pro potřeby Dětské skupiny a poskytovatele dotace.
 1. Právo si stěžovat:
 • zákonný zástupce má právo si stěžovat na kvalitu poskytované služby v Dětské skupině. Veškeré podněty, připomínky a stížnosti jsou v rámci poskytované služby ve skupině vnímány jako zdroj informací k dalšímu rozvoji a zkvalitňování služby.

Článek IX

Základní povinnosti zákonných zástupců dětí

 1. Pravidlo dodržování provozní doby:
 • zákonný zástupce dodržuje provozní dobu Dětské skupiny,
 • službu Dětské skupiny může zákonný zástupce využívat pouze ve dnech a hodinách, které má uvedené ve smlouvě,
 • zákonný zástupce má povinnost vodit své dítě do zařízení ve stanoveném čase a v dohodnutém čase je vyzvedávat buď osobně, nebo jiná osoba předem určená, mimořádné změny zákonný zástupce předem nahlásí.
 1. Pravidlo pro odhlašování a přihlašování služby:
 • zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost dítěte v Dětské skupině nejméně 1 den PŘEDEM – pokud ví, že následující den nebude dítě přítomno, MUSÍ toto sdělit pracovníkům dětské skupiny, zákonný zástupce také nahlásí počet dnů plánované nepřítomnosti
 • pokud dítě náhle onemocní, je zákonný zástupce opět povinen omluvit nepřítomnost dítěte co nejdříve,
 • přihlášení dítěte opět po nemoci nebo jiném přerušení služby provádí zákonný zástupce do 12:00 hodin den před nástupem do DS (pokud nebyl počet dnů stanoven při odhlašování služby),
 • absence dítěte v Dětské skupině po dobu delší než 1 týden bez jeho omluvy zákonným zástupcem je považována za porušení pravidel provozu a zakládá důvod k vyloučení dítěte z Dětské skupiny.
 1. Povinností zákonného zástupce (nebo pověřené osoby) je přivést dítě do Dětské skupiny pouze v takovém zdravotním stavu, který není zdrojem nakažení ostatních dětí ve skupině (např. infekční, respirační nebo střevní onemocnění).
 2. Zákonný zástupce je povinen neprodleně, nejdéle však do 3 dnů, nahlásit veškeré změny údajů uvedených v Přihlášce, Dotazníku k přihlášce, ve Smlouvě a v Monitorovacím listu. Zejména je povinen nahlásit změnu týkající se jeho vazby na trh práce. V případě porušení této povinnosti si provozovatel vyhrazuje právo na úhradu nutných nákladů vzniklých neohlášením těchto změn.

Článek X

Základní povinnosti a práva provozovatele Dětské skupiny

 1. Provozovatel a všichni jeho zaměstnanci se zavazují dodržovat mlčenlivost a dbát na ochranu osobních a citlivých údajů dětí i jejich zákonných zástupců využívající službu v Dětské skupině.
 2. Provozovatel před zahájením poskytování služby uzavírá se zákonným zástupcem písemnou „Smlouvu o poskytování služby péče o dítě v Dětské skupině Aktiváčci“.
 3. Provozovatel vede předepsanou evidenci dětí včetně údajů o jeho zákonných zástupcích, a to v rozsahu, který mu ukládají zákon 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a pravidla Operačního programu zaměstnanost, z jehož prostředků je provoz Dětské skupiny spolufinancován.
 4. Provozovatel prostřednictvím pověřených pracovníků zpracovává a zajišťuje dodržování Plánu výchovy a péče o dítě, rozvoje schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte se zaměřením na formování osobnosti dítěte a fyzický a psychický vývoj dítěte a zpřístupní jej v prostorách, v nichž je služba péče o dítě v Dětské skupině poskytována.
 5. Provozovatel zaručuje, že s dětmi pracují a pobývají pouze pověřené osoby, které s provozovatelem uzavřeli pracovně právní vztah a mají dlouhodobé zkušenosti s prací s dětmi nebo mají profesní kvalifikaci dle Zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 6. Provozovatel se zavazuje zabývat se všemi stížnostmi, které se týkají poskytované služby v Dětské skupině.
 7. Pracovníci Dětské skupiny nepoužívají vůči dítěti nepřiměřené výchovné prostředky nebo omezení, anebo takové výchovné prostředky, které se dotýkají důstojnosti dítěte nebo které jakkoli ohrožují jeho zdraví, tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.
 8. K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu uvnitř Dětské skupiny i mimo prostory Dětské skupiny je personál Dětské skupiny proškolen v oblasti BOZP a PO.
 9. Provozovatel je oprávněn požadovat po zákonných zástupcích za poskytnuté služby sjednanou úhradu a dodržování pravidel provozu.

Článek XI

Ukončení umístění dítěte v Dětské skupině

 1. K ukončení Smlouvy dochází v případě, že dítě a/nebo zákonný zástupce nesplňují podmínky k přijetí dítěte do DS.
 2. K ukončení Smlouvy může dojít:
 1. Výpovědí ze strany Zákonných zástupců, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, přičemž docházka Dítěte může být ukončena okamžitě. Po dobu výpovědní lhůty jsou Zákonní zástupci povinni hradit úhradu dle platného Ceníku. Výpověď musí být podána písemnou formou.
 2. Výpovědí ze strany Provozovatele v případě, že Provozovatel nemůže z objektivních důvodů Dítěti poskytovat adekvátní péči v plném rozsahu (vývojové poruchy Dítěte, omezený pohyb, potravinové alergie apod.). Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce, přičemž docházka Dítěte může být ukončena okamžitě. Úhrada je požadována pouze za dny, kdy je Dítě přítomno v DS. Výpověď musí být podána písemnou formou.
 3. Odstoupením od Smlouvy ze strany Zákonných zástupců v případě, že služba není poskytována v souladu s Provozním řádem a Plánem výchovy a péče a nejsou dodržovány hygienické a bezpečnostní normy ze strany Poskytovatele. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení Provozovateli v písemné podobě.
 4. Odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele v případě, že Zákonní zástupci (nebo i pověřené osoby), hrubým způsobem porušují Provozní řád, narušují dobré mravy a pravidla občanské slušnosti. Dále pak v případě, že Zákonní zástupci nehradí řádně a včas úhradu za služby dle platného Ceníku a/nebo nehradí řádně a včas úhradu za stravné dle platného Ceníku. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení Zákonným zástupcům v písemné podobě.

 

Článek XII

Závěrečná ustanovení

 1. Pravidly v Provozním řádu nejsou nijak dotčena práva a povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Provozovatel je oprávněn tato pravidla provozu jednostranně doplňovat nebo upravovat. Je však povinen každou změnu oznámit neprodleně zákonnému zástupci prostřednictvím webových stránek a na nástěnce v prostoru DS.
 3. Aktuální znění Provozního řádu je zveřejněno v prostorách Dětské skupiny a na webových stránkách.
 4. Tento Provozní řád nabývá platnosti 2. 1. 2019.
 5. Provozní řád byl aktualizován 2. 1. 2019, 1. 9. 2020.

 

 

V Senici na Hané dne 1. 9. 2020

Schválila: Mgr. Dominika Doláková, vedoucí DS